MAKLUMAN :


widgeo.net

Tuesday, April 22, 2014

Perlu Suhbat Dengan Ulama Yang Diambil Ilmu
IMAM IBNU HAZM AZ ZAHIRI AL ANDALUSI merupakan ulama besar rujukan madzhab Ad Dzahiri, sebuah madzhab memiliki kaedah hukum tersendiri yang berbeza dengan empat mazhab lainnya dalam mengambil kesimpulan hukum yang lebih kepada zahir nash serta menolak kaedah qiyas yang sememangnya dipakai oleh imam-imam mazhab yang empat
Beliau yang memiliki banyak karya ini sering terlibat perdebatan dengan para ulama mazhab Maliki yang merupakan mazhab yang dianuti di wilayah Indalusia waktu itu. Bahkan dalam Kitab Al Muhalla, Ibnu Hazm mengkritik seluruh imam empat mazhab dan juga ulama lainnya dengan hujah-hujah yang cukup pedas.

Hujah-hujah beliau yang cukup pedas itu telah disebutkan oleh seorang ulama seangkatan dengan beliau yang cukup zuhud ketika itu iaitu Syeikh Abul Abas bin Salleh. Kata beliau ,”Lidah Ibn Hazm dengan pedang Hajaj bin Yusof As Saqafi (Gabnur Madinah yang zalim) adalah dua bersaudara.” (Siyar A’lam An Nubala :18/199)

Mengenai pengambilan ilmu oleh Ibn Hazm, Imam As Syatibi mengatakan bahawa menganbil ilmu itu semistinya bermulazamah atau pun berhubung secara lansung dengan guru yang menyampaikan ilmu tersebut. Sedangkan Ibn Hazm Az Zahiri tidak berbuat demikian dan ianya tidak beradab dengan adab-adab mengambil ilmu sebagaimana yang berlaku kepada Imam-Imam empat mazhab.elakukan interaksi dengan jangka waktu lama dengan guru menyampaikan, ”Dengan hal ini jatuhnya pencelaan terhadap Ibnu Hazm Ad Dzhahiri dan sesungguhnya ia tidak bermulazamah dalam mengambil ilmu dari para syeikh dan tidak beradab dengan adab mereka dan itu bertolak belakang dengan para ulama mumpuni seperti imam madzhab empat”.

Imam As Syatibi selanjutnya menyatakan bahwa para penuntut ilmu perlu untuk mengembil teladan dan adab dari para guru mereka, sebagaimana para sahabat mencontoh Rasulullah Saw dan tabi’in mencontoh para-para sahabat. Menurut Imam As Syatibi lagi, Imam Malik rah memilki kelebihan dalam hal ini meski tidak menafikan bahwa ulama lain melakukan hal yang sama.

Dalam memberi hujjah yang sama, Imam Malik menyatakan,”Ada seorang laki-laki yang mendatangi menuntut ilmu kepada seorang laki-laki selama 30 tahun” (Hilyah Al Auliya, 6/320) bagi membuktikan bahawa perlu ada hubungan lansung diantara yang mengambil ilmu dangan yang menyampaikan ilmu. 

Qadhi Iyadh Al Maliki rah pula menjelaskan bagaimana para ulama mengambil akhlak hingga sampai kepada Imam Malik, beliau  menyebutkan bahwa Abu Ali Ats Tsaqafi mengambil akhlak dari tingkah laku Muhammad bin Nashr Al Marwazi hingga beliau perlu bermukim di Samarkand selama 4 tahun. Muhammad bin Nashr pula mengambil dari Yahya bin Yahya, kemudian Yahya mengambil dari Imam Malik hingga bermukim bersama Imam Malik selama setahun setelah beliau mengambil periwayatan hadits. Bilaman ada yang bertanya, maka Yahya bin Yahya menjawab, ”Sesungguhnya aku bermukim dalam rangka mempelajari akhlaknya, sesungguhnya akhlaknya mencerminkan akhlak sahabat dan tabi’in.” (Tartib Al Madarik, 1/117)

Ibnu Qasim murid dari Imam Malik juga pernah menyatakan,”Aku telah mengabdi diriku kepada Imam Malik selama 20 tahun. Selama 18 tahun aku mempelajari adab sedang sisanya dua tahun untuk belajar ilmu”. (Tanbih Al Mughtarrin, hal. 12)

Nafi’ bin Abdillah salah seorang murid kepada Imam Malik  juga telah menyatakan bahawa telah berada di dalam majlis Imam Malik selama 35 tahun bagi mendapatkan ilmu dan adab dari Imam Malik. (Hilyah Al Auliya, 6/320)

Para imam lainnya juga menjalani kaedah yang sama measa mendapatkan ilmu. Imam As Syafii sendiri menyatakan syarat untuk memperoleh ilmu adalah 6 perkara, salah satunya adalah “shuhbah al ustadz” atau bergaul mesra dan “ thulu az zaman” atau waktu yang lama. (Thabaqat As Syafi’iyah Al Kubra, 5/208)

Abu Bakr Bin Al Muthawwi’i selalu berada di dalam majelis Imam Ahmad selama hampir dua belas tahun, namun beliau tidak pernah mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Bila ditanya apa yang beliau pelajari, Lantas beliau menjawab tingkah laku dan akhlak. (Manaqib Al Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Al Jauzi, hal. 250)

Para ulama sendiri apabila melalui kaedah pengambilan ilmu begini akan merasai bahawa ulama yang diambil ilmu itu seperti bapa sendiri serta menghurmati dan memuliakan mereka seperti memuliakan kedua orangtua. Hal ini telah dinyatakan sendiri oleh Imam Nawawi rah sebagaimana yang terdapat di dalam “Tahzib Al Asma’ Wa Al Lughat : 1/11”

Mengenai Imam Ibnu Suraij,  Imam Nawawi mengatakan bahawa beliau adalah salah seorang dari datok kami dalam jalur fiqih”. (Al Majmu’, 1/214)

Bilamana sesaorang mendapat ilmu sampai ketahap ini maka akan menjaga adab dan tidak merendahkan para-para ulama lain serta lebih tawadhuk dan mejaga adab di dalam memutuskan sesuatu hukum. Ia akan merasakan dirinya terlalu kerdil berbanding dengan ulama lain. Akhlak dan perilaku ini tidak akan terhasil bagi mereka yang tidak menempuh tradisi ini.

Jikalau orang yang seperti Ibnu Hazm Az Zahiri yang merupakan seorang alim, muhaddits, faqih, lughawi yang memiliki banyak syeikh boleh terluput ciri-ciri berkenaan bagaiman pula dengan kita yang merasai cukup hanya berdepan dengan internet. Nau’zubillah

Wallahualam.

Thursday, April 10, 2014

Maulana Ashraf Ali At Thanwi Menjawab Persoalan Mazhab Hanafi Terhadap Gulongan “Ahlul Hadits”

Di dalam kitab “Al Jawahir Al Munifah fi Ushuli Adillati Madzhab Al Imam Abi Hanifah” terkandung hadis-hadis yang diriwayatkan secara langsung oleh Imam Abu Hanifah dari Rasulullah Saw  mengenai 447 persolan fiqah yang darjatnya shahih dan hasan.

Ketika India dan Pakistan masih bersatu di dalam benua India, muncul kelompok yang menamakan diri mereka sebagai “ahlul hadis” dan sekarang ini di Malaysia dan Indonesia dikenali sebagai “Salafi Wahabi”. Gulongan ini melemparkan tuduhan bahawa Mazhab Hanafi yang sememang menjadi mazhab anutan masyarakat Islam di India dan Pakistan itu menyisihkan hadis-hadis dan lebih mengutamakan qiyas dari hadis Nabi saw.

Atas dasar ini ulama-ulama yang bermazhab Hanafi di India dan Pakistan mengumpul kembali dalil-dalil dari kitab-kitab mazhab tersebut beserta dengan hadis-hadis yang menghujjah setiap persoalan hukum fiqah di dalam mazhab berkenaan. Setelah itu mereka menulis semula sejumlah kitab berkenaan beserta dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi saw. Perkara ini tiada masaalah kerana para muhadditsin madzhab ini yang berasal dari India sendiri cukup banyak,  “Fiqh Ahlil Iraq wa Haditsuhum” mencatat lebih dari 50 muhaddits.

Kisah Lahirnya Kitab I’la As Sunan

Salah seorang di antara para ulama India yang terpanggil untuk menjawab tuduhan ini adalah Al Muhaddits Maulana Ashraf Ali At Thanwi, yang beliau telah menulis kitab “Ihya’ As Sunan” yang merupakan kumpulan dalil-dalil shahih Imam Abu Hanifah dalam seluruh bab fiqih. Namun sayang kitab ini hilang dari Maulana sebelum dicetak.

Tidak patah semangat,Maulana  Ashraf kembali menulis kitab serupa namun dengan metode yang berbeza dengan nama “Jami’ Al Atsar” yang merupakan kumpulan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan kitab Tabi’ Al Atsar yang merupakan pembahasan dalil-dalil yang zahirnya bertentangan, dicetak tahun 1315 H.

Maulana Ashraf masih merasa kurang puas dengan karya yang dicetak dalam dua jilid ini yang berhenti sampai bab solat sahaja, sedangkan komentar tentang hadis baik sanad dan matannya cukup ringkas. Akhirnya Maulana Ashraf inginkan penulisan lebih lengkap menyangkut seluruh bab sebagaimana keinginan dan harapan beliau. Akhirnya beliau membuat keputusan untuk menulis semula dengan bantuan Maulana Hasan As Sanahbuli dengan matan hadis dan atsar bernama “Ihya’ As Sunan” sedangkan syarahnya bernama “Taudhih Al Hasan”. Namun setelah jilid pertama dicetak, Maulana Ashraf memutuskan untuk tidak mencetak jilid selanjutnya karena dirasa masih banyak kekurangan.

Akhirnya Maulana Ashraf meminta bantuan kepada Al Muhaddits Maulana Zafar Ahmad Al Utsmani untuk menulis kembali dari awal bab solat hingga akhir bab dalam masalah fiqah, di mana matan hadis dan atsar dinamai “I’la As Sunan” sedangkan kementar dan syarahnya “Isda’ Al Minan”, yang diterbitkan sebanyak 16 jilid.

Setelah Maulana  Ashraf  meninggal dunia,nama kitab berkenaan digabungkan iaitu “ I’la As Sunan” yang diterbitkan sebanyak  22 jilid ditaqiq oleh Al Muhaddits Maulana Ahmad  Taqi Utsmani yang merupakan salah seorang murid ulama Indonesia, Musnid Al Ashr Syeikh Muhammad Yassin Al Fadany yang menuliskan ijazat seluruh periwayatan dengan nama “Al Faidh Ar Rahmani”. Kisah ini sendiri ditulis oleh Syeikh Al Muhaddits Ahmad Taqi Utsmani dalam muqadimah kitab yang disusun dalam 20 tahun ini (lihat, I’la As Sunan, 1/28-29).

“I’la As Sunan” ini menjelaskan hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam Madzhab Hanafi yang jumlahnya mencapai 6,123 hadis yang dijelaskan metode istidlal, sanad, matanya dan darjatnya, serta jawapan terhadap kritikan.

Disertakan pula dalam kitab ini “Inha’ As Sakan” yang merupakan muqadimah berkenanan dengan perbahasan ilmu hadis serta ushul fiqh dengan judul “Fawaid fi Ulum Al Fiqh”. Juga disertai judul “Inja’ Al Wathan” yang membahaskan biografi Imam Abu Hanifah kedudukan beliau dalam darjat ulama hadis, pandangan beliau tentang Sunnah serta biografi para huffadz dan muhadditsin pengikut Mazhab Hanafi dengan menyebutkan 229 ulama

Muhaddits Madzhab Hanafi muta’akhirin dari India yang juga menulis karya yang khusus untuk menunjukkan dalil-dalil Mazhab Hanafi  adalah Maulana Abdul Haq Ad Dihlawi yang telah menulis “At Tibyan fi Adillah Madzhab Al Imam Abi Hanifah An Nu’man”.

P/s : Susunan dan olahan semula dari artikel berbahasa Indonesia.

Tuesday, April 8, 2014

01 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
02 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
03 April 2014 (Kha) : Kuliah Hadis Pilihan Tmn Mantau Indah
04 April 2014 (Jum) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 3 Tmn Matahari Height
05 April 2014 (Sab) :  Kuliah Suboh Bahrul Maazi Al-Amin,Cempaka 2
05 April 2014 (Sab) :  Kuliah Hadis Tmn Mutiara Gala.
06 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi G/Home F

06 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bulanan Tmn Desa Melor
07 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Tmn Matahari Height
08 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas
08 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin.
09 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
10 April 2014 (Kha) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Gadong Jaya
11 April 2014 (Jum) Kuliah Bulanan Tmn Kiambang  
12 April 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Jld 3 Lavender Height

12 April 2014 (Sab) : Kuliah Bulanan Pengasih K.Lumpur
13 April 2014 (Ahd) : Kuliah Maghrib Qudwah G/Street Home
14 April 2014 (Isn) : Kuliah Hadis Surau Hj Musa BSS
15 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
16 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
17 April 2014 (Kha) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Rembau Utama
18 April 2014 (Jum) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
19 April 2014 (Sab) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
20 April 2014 (Ahd) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
21 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld.3 Hangger 6 KLIA

21 April 2014 (Isn) : Kuliah Hadis Tmn Pinggiran Senawang
22 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
23 April 2014 (Rab) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas
24 April 2014 (Kha) : Kuliah Hadis Pilihan Qudwah G/Street Home  
25 April 2014 (Jum) : Kuliah Bulanan Tmn Lavender Height
26 April 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Al-Amin,Cempaka 2
27 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Tmn Rembau Utama
28 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Hanger 6 KLIA
29 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafileen Al Amin
30 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang

Note : Jika ada sebarang perubahan, akan dimaklumkan kemudian. Insyaallah
AJK Surau/Masjid, jika terdapat kesilapan, sila hubungi saya.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin