MAKLUMAN :


widgeo.net

Thursday, April 10, 2014

Maulana Ashraf Ali At Thanwi Menjawab Persoalan Mazhab Hanafi Terhadap Gulongan “Ahlul Hadits”

Di dalam kitab “Al Jawahir Al Munifah fi Ushuli Adillati Madzhab Al Imam Abi Hanifah” terkandung hadis-hadis yang diriwayatkan secara langsung oleh Imam Abu Hanifah dari Rasulullah Saw  mengenai 447 persolan fiqah yang darjatnya shahih dan hasan.

Ketika India dan Pakistan masih bersatu di dalam benua India, muncul kelompok yang menamakan diri mereka sebagai “ahlul hadis” dan sekarang ini di Malaysia dan Indonesia dikenali sebagai “Salafi Wahabi”. Gulongan ini melemparkan tuduhan bahawa Mazhab Hanafi yang sememang menjadi mazhab anutan masyarakat Islam di India dan Pakistan itu menyisihkan hadis-hadis dan lebih mengutamakan qiyas dari hadis Nabi saw.

Atas dasar ini ulama-ulama yang bermazhab Hanafi di India dan Pakistan mengumpul kembali dalil-dalil dari kitab-kitab mazhab tersebut beserta dengan hadis-hadis yang menghujjah setiap persoalan hukum fiqah di dalam mazhab berkenaan. Setelah itu mereka menulis semula sejumlah kitab berkenaan beserta dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi saw. Perkara ini tiada masaalah kerana para muhadditsin madzhab ini yang berasal dari India sendiri cukup banyak,  “Fiqh Ahlil Iraq wa Haditsuhum” mencatat lebih dari 50 muhaddits.

Kisah Lahirnya Kitab I’la As Sunan

Salah seorang di antara para ulama India yang terpanggil untuk menjawab tuduhan ini adalah Al Muhaddits Maulana Ashraf Ali At Thanwi, yang beliau telah menulis kitab “Ihya’ As Sunan” yang merupakan kumpulan dalil-dalil shahih Imam Abu Hanifah dalam seluruh bab fiqih. Namun sayang kitab ini hilang dari Maulana sebelum dicetak.

Tidak patah semangat,Maulana  Ashraf kembali menulis kitab serupa namun dengan metode yang berbeza dengan nama “Jami’ Al Atsar” yang merupakan kumpulan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan kitab Tabi’ Al Atsar yang merupakan pembahasan dalil-dalil yang zahirnya bertentangan, dicetak tahun 1315 H.

Maulana Ashraf masih merasa kurang puas dengan karya yang dicetak dalam dua jilid ini yang berhenti sampai bab solat sahaja, sedangkan komentar tentang hadis baik sanad dan matannya cukup ringkas. Akhirnya Maulana Ashraf inginkan penulisan lebih lengkap menyangkut seluruh bab sebagaimana keinginan dan harapan beliau. Akhirnya beliau membuat keputusan untuk menulis semula dengan bantuan Maulana Hasan As Sanahbuli dengan matan hadis dan atsar bernama “Ihya’ As Sunan” sedangkan syarahnya bernama “Taudhih Al Hasan”. Namun setelah jilid pertama dicetak, Maulana Ashraf memutuskan untuk tidak mencetak jilid selanjutnya karena dirasa masih banyak kekurangan.

Akhirnya Maulana Ashraf meminta bantuan kepada Al Muhaddits Maulana Zafar Ahmad Al Utsmani untuk menulis kembali dari awal bab solat hingga akhir bab dalam masalah fiqah, di mana matan hadis dan atsar dinamai “I’la As Sunan” sedangkan kementar dan syarahnya “Isda’ Al Minan”, yang diterbitkan sebanyak 16 jilid.

Setelah Maulana  Ashraf  meninggal dunia,nama kitab berkenaan digabungkan iaitu “ I’la As Sunan” yang diterbitkan sebanyak  22 jilid ditaqiq oleh Al Muhaddits Maulana Ahmad  Taqi Utsmani yang merupakan salah seorang murid ulama Indonesia, Musnid Al Ashr Syeikh Muhammad Yassin Al Fadany yang menuliskan ijazat seluruh periwayatan dengan nama “Al Faidh Ar Rahmani”. Kisah ini sendiri ditulis oleh Syeikh Al Muhaddits Ahmad Taqi Utsmani dalam muqadimah kitab yang disusun dalam 20 tahun ini (lihat, I’la As Sunan, 1/28-29).

“I’la As Sunan” ini menjelaskan hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam Madzhab Hanafi yang jumlahnya mencapai 6,123 hadis yang dijelaskan metode istidlal, sanad, matanya dan darjatnya, serta jawapan terhadap kritikan.

Disertakan pula dalam kitab ini “Inha’ As Sakan” yang merupakan muqadimah berkenanan dengan perbahasan ilmu hadis serta ushul fiqh dengan judul “Fawaid fi Ulum Al Fiqh”. Juga disertai judul “Inja’ Al Wathan” yang membahaskan biografi Imam Abu Hanifah kedudukan beliau dalam darjat ulama hadis, pandangan beliau tentang Sunnah serta biografi para huffadz dan muhadditsin pengikut Mazhab Hanafi dengan menyebutkan 229 ulama

Muhaddits Madzhab Hanafi muta’akhirin dari India yang juga menulis karya yang khusus untuk menunjukkan dalil-dalil Mazhab Hanafi  adalah Maulana Abdul Haq Ad Dihlawi yang telah menulis “At Tibyan fi Adillah Madzhab Al Imam Abi Hanifah An Nu’man”.

P/s : Susunan dan olahan semula dari artikel berbahasa Indonesia.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin